0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 250 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx59
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, สงขลา
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, O-NET, GAT PAT.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 5 ปี

enlightenedปั 

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 คน

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 3 คน

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน

enlightenedปี

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน

enlightenedปี

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน

enlightenedปี

- รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน

enlightenedต.ค - ต.ค,

- เป็นครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ หาดใหญ่

enlightenedจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

enlightenedปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้